Profesyonel Yönetim Sözleşmesi Örneği

PROFESYONEL YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR:

İŞVEREN   : ………………………………………… Kat Malikleri Adına; …………………………………………..
ADRESİ     : …………………………………………………………………………………………………………………….
YÖNETİCİ : Kat malikleri adına seçilen yönetici; Global Referans Gayrimenkul Bina Yönetimi firması.
ADRESİ     : Maltepe Mah. Gülseren Sok. No:10/1 Çankaya/ANKARA
VERGİ NO : Maltepe VD: 9910068556 Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası sicil no : 06/340926
Tel : 0 (312) 232 26 16 – 0 (543) 684 51 47 – 0 (505) 468 53 94

 

2.KONUSU:

………………………. Apartmanı ……/……/…… tarihli kat malikleri kurulu toplantısında yöneticinin dışardan seçilmesine karar verilmiştir. Bu karar uyarınca, dışından, ücret karşılığında KMK ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde …………………………. Apartmanı yöneticiliğini Global Referans Gayrimenkul Bina Yönetimi tarafından yapılması, bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

 

3.SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ :

İşbu Yöneticilik Sözleşmesi 1 (bir) yıl olup ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak üzere ………………….. ile …………………… tarihleri arasındaki yönetim dönemini kapsamaktadır.

 

4.ÜCRET:

İşveren, Yöneticiye iş bu sözleşmede belirtilen görevi nedeniyle, her ay …………………………………TL ücret ödeyecek olup bu bedel kesinleşmiş işletme projesi gereği kat maliklerinin ödeyeceği aidatlara dahil etmek suretiyle her ayın ………. gününe kadar nakit olarak tahsil edilecektir.

 

5.YÖNETİCİ FİRMA GLOBAL YÖNETİM’İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

1. İşletme projesini hazırlayıp kat maliklerine ulaştırmak.
2. Yönetici, ……………………………. apartmanı adına olan ………….. bankasındaki …………………… no.lu hesabı kullanabilecektir. Her ayın 25nci günü içerisinde ödenmeyen aidatlarla ilgili olarak, ödemeyen kat maliki veya kiracı hakkında icra takibi yapmaya yetkilidir. Gerek görürse ve sadece bu konu ile ilgili olmak üzere apartman yöneticisi olarak bir avukata vekâlet verebilir. Aylık % 5 faizi ile birlikte ödenmeyen aidatlar için icra takibi yapabilir. Ancak bu konu ile ilgili avukatlık ücretleri ve icra masrafları, borcunu ödemeyen kat malikine yansıtılır.
3. Apartmana ait gelen ortak yerlerin elektrik, su ve doğalgaz bedelinin bankaya verilecek otomatik ödeme talimatı ile ödenmesini sağlayacaktır.
4. Yapılacak her türlü harcamanın belgesi olacaktır. Belgesiz harcama yapılamaz.
5. Yapılacak harcamalarla ilgili olarak apartman denetçisinin isteği halinde kendisine bilgi verilecek, denetçinin gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde apartmanla ilgili hesap ve kayıtlar hazır bulundurulacaktır.
6. Yönetici, denetçinin talep etmesi halinde en geç bir hafta içinde Kat Malikleri Kurulunu olağan üstü olarak toplantıya davet edecektir.
7. Apartman görevlisinin/lerinin vazifelerini en iyi şekilde yapması için gerekli önlemleri alacak ve bu konudaki aksaklıkları en kısa zamanda denetçiye bildirecektir.
8. Yönetim döneminin bitişine yakın vakit geçirmeden Kat Malikleri Kurulunu Olağan Toplantıyı yapmak üzere toplantıya davet edecektir.
9. Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan diğer yükümlülükler kapsama dahildir.
6.DİĞER HUSUSLAR:
GLOBAL YÖNETİM’in yöneticilik yapacağı dönem için yetkili olmak üzere, 00.00.2016 tarihli toplantıda alınan karar gereği no’lu daire maliki ………………………………………. denetçi olarak görev yapacaktır. Yöneticinin sözleşme şartlarını yerine getirmemesi halinde, kat malikleri kurulunun bu gerekçeleri ihtar edip, tek taraflı tazminatsız olarak sözleşmeyi fesih etme yetkisi bulunmaktadır. Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın gerekli olacağı taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde, T.C. Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

………………. APARTMANI/ SİTESİ KAT MALİKLERİ veya TEMSİLCİLER KURULU ADINA