Genel Kurul Karar Örneği

GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINACAK KARAR ÖRNEĞİDİR

 

TOPLANTI KONUSU             : OLAĞAN/OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI YERİ                     : …………..APARTMANI / SİTESİ TOPLANTI SALONU
TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ : 01/01/2017 / 12.00

………Apartmanı / Sitesi Kat Malikleri Kurulu hem arsa payı hem sayı olarak çoğunluk sağlanarak toplanmış ve aşağıda yazılı kararları almıştır. Toplantıya katılan kat malikleri ekteki hazirun cetveli ile imza altına almıştır.

Yönetici seçimi için kat maliklerinde hiç kimse yöneticiliğe aday olmadığından,Çoğunluğun talebi üzerine yöneticilik görevinin profesyonel Yönetim Şirketi’ne devir edilmesi konusu görüşüldü. Apartman/Site yönetiminin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumluluklarının Profesyonel Yönetim Firmasına yaptırılmasına karar verilmiştir.

Yapılan araştırmalar, görüşmeler ve alınan teklifler sonucu Apartman/Site yönetiminin Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda 06/340926 sicil numarası ile Gayrimenkul Yönetim Faaliyetleri meslek kodunda kayıtlı, Maltepe Mah. Gülseren Sok. No:10/1 Çankaya/ANKARA adresinde Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firmasına ücret karşılığı yaptırılmasına oy çokluğu/birliği ile karar verilmiştir.

Apartman / Site adına kat maliklerinden Sn………………….…… denetçi olarak seçilmiştir.
Seçilen denetçiye Apartman/Site adına Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firması ile sözleşme yetkisi verilmiştir. Sözleşmenin amacı apartman/sitenin tüm yönetsel ve finansal yönetimi ve işletme yönetiminin,tüm sorumlulukları ile birlikte belirli bir ücret karşılığında yapılması esaslarını imza altına almaktır.Sözleşme bu kararın bir eki olacaktır.

Kat malikleri oy birliği/çoğunluğu ile Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firmasına aşağıdaki konularda tam yetki vermiştir.

1. Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firması, Apartman/Site yöneticisi olarak imza sirküleri çıkarmaya ve kaşe yaptırmaya yetkilidir.

2. Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firması, Apartman/Site adına ihtar çekmeye,ihtar almaya,resmi kurumlarda yazışma yapmaya,Tapu dairesinden yönetim Planı,Tapu kayıtları ve projeleri almaya, SGK’dan e-bildirge şifresi almaya ,vergi dairesinden vergi kimlik numarası çıkarmaya tam yetkilidir.

3. Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firması ………………………münferiden …………….…..Apartmanı/Sitesi adına Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bankalarda hesap açmaya,hesap kapatmaya,para çekmeye,otomatik ödeme tanımlatmaya,Yazılı talimat ile Banka Operasyon departmanı üzerinden Havale / EFT yaptırabilmeye ,internet bankacılığı kullanmaya ve atm kartı çıkarmaya tam yetkili kılınmıştır.

4. Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firması, ödemelerini yapmayan ve yasal işlem zorunluluğu doğan kat maliklerine icra davası başlatılabilmesi için Apartman/Site adına bir avukata vekalet verme ve azletmede tam yetkilidir.

5. Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firması, ortak kullanım alanları,Yönetim Planına aykırı eylemler ile ilgili yasal işlemlere başlayabilme ve bu işlemler için bir avukata vekalet vermek ve azletmede tam yetkilidir.

6. Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firması, ortak alanların işgaliyesi durumu söz konusu olduğunda yönetim adına ecri misil,müdehalenin men’i , alacak davaları açmaya ve işgal durumunda uzlaşıya vekil avukatları ile birlikte tam yetkili kılınmıştır.

7. Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firması, Apartman/Site yönetim faaliyetleri için anlaşılan ücreti olan XX.xx TL /daire + kdv tutarını her ayın 5’inde apartman/site hesabından mahsup etmeye tam yetkili kılınmıştır.

8. Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firması, Apartman / Site’ye yaptırılacak demirbaşlar ve ek işlemlerde denetçilerden karar defterine işlenecek yazılı onay ile ek işletme projesi yapıp ilan etmeye ve gerektiğinde ek ödeme istemeye ve tahsilatlarına yetkili kılınmıştır.Toplanan tekliflerin değerlendirilmesinde denetçiler ve Yönetim Firması yetkili ve sorumlu kılınmışlardır.Bu konular için tekrar toplantı yapılmayacaktır.

9. Profesyonel Yönetime geçiş ile birlikte toplanmakta olan aidatların XXX.xx TL / ay olmasına ve bu tutarın her ayın 25nci gününe kadar belirlenmiş banka hesaplarına yatırılmasına veya gerektiğinde Makbuz karşılığı Yönetim Firmasına elden de ödenebilmesine karar verilmiştir.

10. Banka hesabı üzerinden yapılan ödemelerde İnternet Bankacılığı, Atm veya gişeden ödemelerde uygulanacak masraflar kesinlikle aidat tutarlarının içinden karşılanamayacağı,düşülemeyeceği anlaşılmış ve karara eklenmiştir.

11. Apartman/ Site’nin şu anda XXX.xx TL birikmiş parası vardır ve Global Referans Gayrimenkul  Bina Yönetimi firmasına tutanak ile teslim edilmiştir.

12. Apartman / Site nin şu anda .Şahıslara / Kuruluşlara XXX.xx TL borçları bulunmaktadır.

13. Apartman / Site’nn şu anda kat maliklerinden toplanmamış XXX.xx TL aidat /Su/Doğalgaz borçları bulunmaktadır.

Bahse konu yazılı kararlar yukarıdaki 13 maddede alınmış ve toplantı kapatılmıştır.…